Privacy statement en disclaimer

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van jouw Personal Health Assistant die gelden voor de app waarin of de website waarop je je nu bevind en alle andere domeinen en subdomeinen waar deze dienst onder eigen naam of onder naam van een partner wordt aangeboden alsmede alle werkzaamheden en of producten van de leverancier van deze dienst, te vinden in de profielpagina bij “over ons”.

1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: APP: de apps die door VitalinQ zijn gemaakt als Q-Food, Q-Evens en meer.

Personal Health Assistant: de dienst waarin je wordt geïnformeerd over je leefstijl in relatie tot je gezondheid.

Content: Alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur en alle andere materialen die in of door middel van de Website worden gepubliceerd, dan wel die door een gebruiker gedownload of geüpload kunnen worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn.

Diensten: Alle diensten die via de Website ter beschikking worden gesteld, zoals het raadplegen van de Website, het downloaden en uploaden van Content, het ontvangen van persoonlijk advies, de verkrijging van een licentie op virtuele items en coaching, alsmede alle overige diensten die worden aangeboden op de Website.Diensten van derden: De Diensten die door een derde partij worden aangeboden op de Website.

Gebruikerscontent: Alle Content die door een gebruiker van de Diensten aan Je Personal Health Assistant ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt geupload ten behoeve van de Website.

Website: De website van de Personal Health Assistant, onder meer toegankelijk via de huidige URL, en domeinnamen met andere extensies, maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld via de app en andere (mobiele) media.

Leverancier: het bedrijf dat de dienst “Je Personal Health Assistant” aanbied via de URL “leverancier.xxxx.yyy” welke in beeld is. Contactgegevens van de leverancier zijn te vinden in de het onderdeel “Vandaag\Extra\Over Ons”.

2 - Account/profiel

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. Afhankelijk van je specifieke wensen en of gezinssituatie kies je een passend abonnement. Voor het gebruik van je Personal Health Assistant ben je kosten verschuldigd die je via iDEAL of automatische incasso kunt voldoen.

2.2 De informatie die je aan je Personal Health Assistant verstrekt moet compleet en naar waarheid zijn ingevuld. Je stemt ermee in dat wij je gegevens mogen opslaan en gebruiken voor jouw account.

2.3 Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.

2.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je login gegevens voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot de Diensten met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die via jouw account worden verricht. Zodra je het vermoeden hebt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van jouw account en/of identiteit dien je je Personal Health Assistant daarvan direct op de hoogte te stellen.

3 - Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst met Je Personal Health Assistant komt tot stand op het moment dat je je aanmeld via de website en een profiel aanmaakt. Je kunt kiezen voor de diverse overeenkomsten met bijbehorende tarieven en betaalwijzen.

3.2 Overeenkomsten worden overeengekomen voor een vaste periode. Na deze periode wordt het contract stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen na de eerste verlening. Betaalde abonnementsgelden worden nimmer gerestitueerd. Indien je binnen het eerste jaar je abonnement wilt beëindigen kun je je account verwijderden. Dit vrijwaart je niet van mogelijke betalingsverplichtingen over de betreffende resterende periode.

3.3 Met een activeringscode kan gebruik gemaakt worden van een proefabonnement van 14 dagen. Voor deze periode worden geen kosten in rekening gebracht en geldt er geen opzegtermijn. Het proefabonnement eindigt van rechtswege.

4 - Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

4.2 Als consument heb je de keuze uit diverse betaalmogelijkheden. De app wordt via de appstore en playstore aangeboden, inclusief de geëigende betalingsomgevingen daar. Voor de overige verschijningsvormen kunt je kiezen voor iDEAL betaling via je eigen vertrouwde betaalomgeving en via automatische incasso waarbij je Je Personal Health Assistant machtigt de betaling van je bankrekening af te schrijven. Bij automatische incasso heb je de keuze om voor maand- (bijbetaling van € 0,50 per maand) of jaar-incasso te kiezen. De betaler kan afwijken van de daadwerkelijke opdrachtgever. In alle gevallen blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de betalingen.

4.3 Uitsluiten voor collectieve afnemers kan een prijsafspraak worden gemaakt en of worden afgeweken van bovengenoemde betaalwijzen.

4.4 Je Personal Health Assistant besteedt aan Florijn Billing & Payment de financiële afwikkeling uit van de overeenkomsten. Florijn Billing & payment kan je daarom benaderen ten aanzien van de betalingsverplichting. Via de website www.florijnbilling-payment.nl kun je meer informatie vinden ten aanzien van de betaling van je overeenkomst.

4.5 Wanneer een iDEAL betaling uitblijft of een automatische incasso gestorneerd wordt zal Florijn Billing & Payment je herinneren aan je betalingsverplichting. In de eerste brief worden geen kosten berekend. In de aanmaning wordt een bedrag berekend van € 7,50 aan aanmaningskosten. Bij aanhoudende betalingsachterstand wordt de vordering ter incasso genomen waarbij volgens de staffel van de Wet Incassokosten een bedrag aan incassokosten (minimaal € 40,00) in rekening gebracht alsmede de verschuldigde rente (wettelijke consumententransacties) vanaf datum in verzuim. In het geval de vordering ter incasso wordt aangeboden zal je account direct worden geblokkeerd. De overeenkomst kan dan op initiatief van Je Personal Health Assistant eenzijdig worden beëindigd.

4.6 Alle prijzen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast met het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor gezinsconsumptie.

5 - Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op content berusten uitsluitend bij de maker van je Personal Health Assistant en of bij haar licentiegevers.

5.2 Je bent niet gerechtigd de content voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is. Je mag deze dan ook niet kopiëren, wijzigen en of openbaar maken anders dan via de mogelijkheden die je Personal Health Assistant biedt om content te delen.

6 - Gebruikerscontent

6.1 Jij blijft in beginsel eigenaar van je gebruikerscontent die door jou via de APP/Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers en of adviseurs / specialisten van de Website.

6.2 VitalinQ zal je persoonlijke gegevens en of gebruikerscontent niet aan derden beschikbaar stellen en of deze vermarkten. Dit tenzij je hier gedurende je overeenkomst nadrukkelijk toestemming voor verleent.

6.3 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor de Gebruikerscontent die jij ter beschikking stelt. De leverancier van je APP rn Personal Health Assistant is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enig gebruik van deze Gebruikerscontent en jij vrijwaart de leverancier van je Personal Health Assistant voor alle aanspraken van derden betreffende alle door de leverancier van je Personal Health Assistant gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken.

6.4 De leverancier van je Personal Health Assistant behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen.

6.5 De volgende gebruikerscontent is verboden en mag dan ook nimmer worden geplaatst:

  • Gebruikerscontent die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
  • Gebruikerscontent die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  • Gebruikerscontent die naar de mening van Je Personal Health Assistant in strijd is met de goede zeden of goede orde, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites dan wel pornografisch of erotisch materiaal bevat;
  • Gebruikerscontent waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Je Personal Health Assistant commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
  • Gebruikerscontent waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
  • Gebruikerscontent die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

7 - Inhoud, beschikbaarheid en stopzetten Diensten

7.1 De Diensten worden beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden. De leverancier van je Personal Health Assistant geeft geen garanties ondanks de continue zorg en aandacht die zij besteedt aan de inhoud en samenstelling van de Diensten. Je gaat er meer akkoord dat de leverancier van je Personal Health Assistant nimmer aansprakelijk is voor verlies van of schade aan je computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de Diensten van de leverancier van je Personal Health Assistant.

7.2 Je Personal Health Assistant is te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, jouw Gebruikerscontent te verwijderen en of diensten stop te zetten indien je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

7.3 Indien jouw gebruik van een betaalde Dienst wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen.

8 - Diensten van derden

8.1 De website bevat naast diensten en producten die rechtstreeks door de leverancier van je Personal Health Assistant worden aangeboden ook producten en of diensten aangeboden door derden. De leverancier van je Personal Health Assistant is nimmer aansprakelijk voor aanbiedingen van derden dan we verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en of diensten. Wanneer je besluit producten van derden via je Personal Health Assistant af te nemen is dit geheel voor eigen risico en rekening. Op de diensten en of producten van derden zijn aanvullend de algemene voorwaarden van derden van toepassing.

9 - Wijzigingen

9.1 De leverancier van je Personal Health Assistant heeft het recht om de dienstverlening en of deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen zonder gebruikers daar vooraf van in kennis te stellen. De wijzigingen treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op de website en je bericht hebt gekregen van de wijziging(en).

10 - Overige bepalingen

10.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig en of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van kracht.

10.2 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement en disclaimer